Środowiskowy Dom Samopomocy
w Piotrkowie Trybunalskim

Przepisy Porządkowe

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
 

PRZEPISY PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE
W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMPOMOCY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 
 
PRAWA UCZESTNIKA KORZYSTAJĄCEGO Z DOMU.
 
 • Uczestnik korzysta z usług Domu w zakresie określonym w decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
 • Prawem uczestnika jest poszanowanie jego godności i prywatności.
 • Prawem uczestnika jest nieskrępowana wymiana informacji oraz korzystanie z nich za pośrednictwem mediów.
 • Prawem uczestnika jest swobodne dysponowanie informacjami o sobie oraz własnym wizerunkiem. Prawo to rozumie się m. in. jako prawo wglądu do dokumentacji jej dotyczącej oraz zgłaszania do Dyrektora Domu uwag dotyczących zawartych w niej informacji. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej prawo to przysługuje opiekunowi prawnemu.
 • Uczestnik ma prawo do opieki nad sobą przez wskazaną osobę /asystenta prowadzącego.
 • Uczestnik ma prawo do niedyskryminującego traktowania.
 • Prawem uczestnika jest ochrona przed wszelkimi formami przemocy oraz nieludzkiego, poniżającego traktowania, zarówno fizycznego jak i psychicznego oraz przed zaniedbaniem.
 • Uczestnik ma prawo do wyrażania opinii, zgłaszania inicjatyw oraz informowania i otrzymywania informacji bez jakiejkolwiek ingerencji z wyłączeniem sytuacji naruszających dobre imię i prawa innych osób.
 • Uczestnik ma prawo do stowarzyszania się i zakładania samorządu.
 • Uczestnik ma prawo do skargi złożonej osobiście lub przez opiekuna prawnego, którą rozpatruje Dyrektor Domu
 • Uczestnik ma prawo do składania osobiście lub przez opiekuna prawnego skargi na Dyrektora Domu, rozpatrywanej Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego lub Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.
 • Uczestnik może sam zrezygnować z pobytu w Domu. Prawo to w przypadku osób ubezwłasnowolnionych przypada opiekunowi prawnemu.
 • W przypadku złego samopoczucia uczestnik ma prawo odmowy uczestnictwa w zajęciach.
 • Uczestnik ma prawo do korzystania ze sprzętu znajdującego się w Domu.


 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW – CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG DOMU
 
 • Obowiązkiem uczestnika jest poszanowanie praw i wolności innych osób, w tym zarówno uczestników terapii jak i personelu. W sytuacji ich naruszenia musi on liczyć się z konsekwencjami przewidzianymi w niniejszym regulaminie i odpowiednich kodeksach.
 • Obowiązkiem uczestnika jest poszanowanie mienia Domu.
 • W celu poszanowania praw swoich oraz współuczestników terapii wskazane jest utrzymywanie higieny osobistej.
 • Uczestnik nie może stwarzać sytuacji zagrożenia oraz zakłócenia spokoju na terenie Domu.
 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarnych.
 • Uczestnik zobowiązany jest w miarę możliwości do udziału w zajęciach, uznanych przez zespół terapeutyczny jako niezbędne do poprawy jego funkcjonowania.
 
PRAWA DOMU
 
 • Dom gromadzi informacje o uczestnikach korzystających z jego usług, niezbędne do sprawowania nad nimi opieki.
 • W przypadku konieczności wnoszenia odpłatności za pobyt jej wysokość określana jest w decyzji administracyjnej, wydanej przez podmiot kierujący.
 • Dom występuje w obronie i stwarza możliwość do realizacji praw i wolności podopiecznych oraz pracowników.
 • Pracownicy Domu monitorują pobyt podopiecznego w Domu i za zgodą jego lub przedstawiciela ustawowego utrzymują kontakty ze środowiskiem.
 • Za niedopuszczalne uznaje się spożywanie alkoholu i innych środków odurzających oraz przebywanie pod ich wpływem na terenie Domu.
 • We wszystkich pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 • W przypadku nie przestrzegania obowiązujących na terenie Domu przepisów porządkowych uczestnik może zostać wykluczony ze społeczności terapeutycznej.
 
OBOWIĄZKI DOMU
 
 •  Dom przestrzega standardu usług.
 •  Dom zapewnia ochronę prywatności.
 •  Dom zapewnia wszystkim uczestnikom ochronę wolności, sumienia i wyznania.
 •  Dom zapewnia bezpieczne warunki sanitarne i przeciwpożarowe.